BÁO CÁO CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC CHO CBGV- HS NĂM HỌC 2021 -2022

NĂM HỌC 2021 -2022 TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 MƯỜNG MƯƠN ĐÃ THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG CHO CB-GV-NV VÀ HỌC SINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHÕA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

 

BÁO CÁO

Thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho CBGVNV và học sinh năm học 2021 – 2022

 

          Căn cứ thông tư số: 28/2020/TT/BGD-ĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ GD ĐT  “về việc ban hành điều lệ trường tiểu học”;

Thực hiện công văn số 690 PGd ĐT ngày 07/9/2021V/v thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm giáo dục chính trị và công tác ọc sinh sinh viên năm học 2021 -2022

Thực hiện Kế hoạch giáo dục số 11/KH – THS1MM của trường tiểu học số 1 Mường Mươn  về việc thực hiện Kế hoạch giáo dục năm học 2021 -2022;

Căn cứ vào kết quả đạt được, trường  tiểu học số 1 Mường Mươn  báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, cho lối sống cho CBGVNV và học sinh năm học 2021 – 2022 gồm những nội dung sau:

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục Chính trị tư tưởng:

- Triển khai và thực hiện tốt Kế hoạch số 178/KH-BGDĐT ngày 16/3/2017 của Bộ giáo dục và Đào tạo về tuyên tuyền và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.Tập thể cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường đã  xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng tấm gương của Bác.

- Nhà trường có xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác chính trị tư tưởng và thực hiện nghiêm túc, thường xuyên đào tạo nâng cao nhận thức cho cán bộ giáo viên về tầm quan trọng của công tác chính trị tư tưởng nhất là cán bộ giáo viên làm nhiệm vụ Đoàn- Đội để tuyên truyền đến đoàn viên, thanh niên và học sinh các nhiệm vụ chính trị của ngành, ý thức chấp hành pháp luật và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chủ nghĩa xã hội.

- Thường xuyên nắm bắt tình hình chính trị tư tưởng trong giáo viên và học sinh để kịp thời phát hiện và ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực.Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng ,chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “ Tự chuyển hóa” trong nội bộ.

2. Kết quả thực hiện công tác truyền thông về giáo dục và đào tạo

- Thực hiện tốt việc tuyên truyền về đổi mới giáo dục và đào tạo; về đổi mới Chương trình sách giáo khoa phổ thông: Tổ chức truyền thông cho phụ huynh học sinh và người dân hiểu rõ nhiệm vụ đổi mới giáo dục phổ thông; các nội dung cơ bản của Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể,..., Hiểu rõ được mục đích, tầm quan trọng trong việc đổi mới nội dung chương trình sách giáo khoa, cách đánh giá nhận xét chất lượng học sinh theo hướng phát triển năng lực người học.

- Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức xã hội để thông tin, tuyên truyền các chủ trương chính sách mới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, tạo nên mạng lưới truyền thông rộng khắp; trao đổi, nắm bắt các thông tin kịp thời, định hướng dư luận và tạo niềm tin cho xã hội.

- Đổi mới công tác thông tin và truyền thông để thống nhất về nhận thức; tạo sự đồng thuận và huy động sự tham gia của toàn xã hội; đa dạng hoá các hình thức thông tin truyền thông. Khuyến khích giao viên tham gia viết các bài tuyên tuyền, các sáng kiến, kết quả điển hình tiên tiến về lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

-  Cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn về công tác truyền thông do cấp trên tổ chức và phổ biến lại cho toàn thể giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường.

3. Về thực hiện giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng sống

-Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “ Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 – 2020”; thực hiện tốt các nội dung của chỉ thị 1537/CT-BGDĐT ngày 05/05/2014 của Bộ GD&ĐT về nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục cho học sinh, sinh viên. Ngay đầu năm học nhà trường đã thành lập tổ tư vấn học đường để giải đáp các thắc mắc và tư vấn tâm lý cho các em.

-Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với giáo viên làm công tác Đoàn TNCS Hồ Chí Minh,  giáo viên Tổng phụ trách đội. Thường xuyên tạo điều kiện để giáo viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn trao dồi kỹ năng nghiệp vụ làm tốt công tác học sinh trong nhà trường.

-Tổ chức có hiệu quả các phong trào, các ngày kỷ niệm trong năm. Thực hiện tốt “tuần sinh hoạt tập thể” đầu năm học. Tổ chức lễ khai giảng, lễ đón học sinh đầu cấp. Thực hiện nghiêm túc việc chào cờ đầu tuần theo đúng nghi thức, cho các em tự hát quốc ca để thể hiện lòng nhiệt huyết và tự hào dân tộc Việt Nam.

-Thực hiện tốt công tác giáo dục kiến thức kỹ năng sống cho học sinh theo quy định.

-Nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao theo chủ điểm các ngày lễ lớn trong năm học. trong học kỳ qua nhà trường cũng đã tổ chức cho các em thi biểu diễn văn nghệ, tham gia các trò chơi dân gian để chào mừng kỷ niệm ngày 20/11.

-Thường xuyên khuyến khích các em tham gia đọc sách báo ở thư viện của trường. bổ sung và luân chuyển các loại sách để tạo nhiều đầu sách mới cho các em tham gia tìm đọc.Phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường – gia đình và xã hội trong việc giáo dục học sinh. Trong học kỳ qua không xảy ra tình trạng học sinh đánh nhau, bạo lực học đường và học sinh tham gia tệ nạn xã hội.

-Bộ phận Đoàn – Đội thường xuyên tổ chức các hoạt động chăm sóc, lao động vệ sinh, trồng hoa cây xanh tại các nhà bia ghi danh anh hùng liệt sĩ do Huyện đoàn phân công.

-Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, học sinh khó khăn, học sinh dân tộc, học sinh thuộc diện gia đình chính sách. Biểu dương khen thưởng kịp thời các em có thành tích tốt trong học tập và tham gia các hoạt động xã hội.

-Trường có xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Thường xuyên cập nhật các thông tin từ phía cơ quan khí tượng thủy văn về những diễn biến thời tiết bất thường để kịp thời ứng phó.

4. Công tác học sinh:

- Thực hiện tốt nghị định số 80/NĐ-CP ngày 17/17/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn lành mạnh, thân thiện phòng chống bạo lực học đường. trong học kỳ qua không có học sinh vi phạm.

- Thực hiện tốt việc đảm bảo an toàn giao thông, thực hiện ký bản cam kết chấp hành luật ATGT đối với học sinh, giáo viên và học sinh toàn trường. Thường xuyên tuyên truyền về luật ATGT, văn hóa giao thông qua chương trình phát thanh măn non, phát thanh đội viên.

- Thực hiện tốt chiến lượt quốc gia về công tác phòng chống tội phạm, chương trình quốc qia về phòng chống tệ nạn ma túy. Nhà trường đã xây dựng kế hoạch phối hợp với công an xã  Mường Mươn trong việc đảm bảo an toàn, an ninh trật tự đối với học sinh trong thời gian học tập. Trường có cổng rào để quản lý các em trong giờ ra chơi.

- Thường xuyên giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật đối với học sinh thông qua việc truyền thông dưới cờ, lồng ghép trong các chương trình học tập, hoạt động ngoại khóa,..đã đạt được kết quả khả quan.

- Thực hiện tốt công tác học sinh trong nhà trường, phát huy hiệu quả hoạt động đội viên. Xây dựng đội cờ đỏ để kiểm tra nề nếp lớp duy trì kỷ luật nội quy, quy chế của nhà trường.

- Thực hiện tốt các chế độ đối với học sinh hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, trong năm học  qua đã cấp hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh thuộc diện hộ nghèo theo quy định. Nhà trường đã kịp thời giúp đỡ cho sổ, SGK, đồ đồng phục, miễn giãm học phí đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn để các em tiếp tục đến trường.

5. Công tác y tế học đường:  Thực hiện tốt công tác y tế trường học theo các văn bản quy định. Tổ chức tuyên truyền phòng chống các loại dịch bệnh, kết hợp với trung tâm y tế của xã, các tổ chức y tế địa phương trong công tác tiêm chủng phòng bệnh. Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, tư vấn và truyền thông về giáo dục sức khỏe, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường; giáo dục dân số, giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên.

          - Thực hiện tốt việc tham gia BHYT học sinh, tiếp tục điều tra hoàn thiện việc cấp mã số BHXH cho học sinh tham gia BHYT, đảm bảo việc đồng bộ BHYT học sinh trong năm 2021 - 2022.

          - Thực hiện có hiệu quả hoạt động Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường trong trường học, chú trọng việc xây dựng, sử dụng và bảo quản các công trình cấp nước và công trình vệ sinh trường học. Kiểm tra thường xuyên và thay mới các thiết bị lọc nước uống  để đảm bảo vệ sinh.

          - Thực hiện tốt công tác truyền thông giáo dục xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong trường học.Làm tốt công tác học sinh, không để xảy ra tình trạng học sinh đánh nhau, bạo lực học đường,…

          - Thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ trong đơn vị: Thực hiện việc thu gom rác thải, hạn chế đem các chai nhựa bọc nilon vào trong khu vực khuôn viên trường. Đốt hoặc xử lý rác phải có nhân viên bảo vệ hoặc người kiểm tra, quản lý. Thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, ngắt tất cả các thiết bị điện khi không sử dụng hoặc kết thúc buổi học để hạn chế nguy cơ chập điện gây cháy nổ.

           - Triển khai hiệu quả công tác phòng chống tai nạn đuối nước đối với học sinh, chú trọng nội dung tuyên truyền, giáo dục hướng dẫn học sinh kỷ năng nhận biết nguy cơ về đuối nước để phòng tránh.

          Trên đây là báo cáo kết quả thực hiệncông tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, cho lối sống cho CBGVNV và học sinh năm học 2021 – 2022 của trường Tiểu học số 1 Mường Mươn

                                                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                                       Nguyễn Thị Liễu

Bài viết liên quan