CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 MƯỜNG MƯƠN

CÁC GIẢI PHÁP  HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

GÓP PHẦN ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI (Nghị quyết số 29-NQ/TW) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đã tiếp tục khẳng định quan điểm “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân”. Một trong chín nhiệm vụ của ngành Giáo dục đặt ra để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 29-NQ/TW là “Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo”. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp học chính là chủ thể của công cuộc đổi mới giáo dục, cho nên xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là nhiệm vụ then chốt, cần đặc biệt quan tâm, nhất là giai đoạn hiện nay, chỉ còn một thời gian ngắn nữa toàn ngành sẽ triển khai thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông bắt đầu từ lớp 1. Sự thay đổi này vừa là động lực, thách thức, nhưng cũng là yêu cầu đội ngũ giáo viên phải đổi mới mình để thích ứng, làm nên thành công cho sự nghiệp trồng người.

Để nâng cao năng lực nghề nghiệp cho giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, Bộ GD & ĐT đã ban hành  Thông tư số 18/2019/TT-BGDĐT ngày 01/11/2019 về việc Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông;  Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên;
Để đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên, liên tục, suốt đời của mỗi cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục phổ thông trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Bộ giáo dục đã ban hành Quyết định số 4460/QĐ-GD ĐT ngày 04 tháng 12 năm 2019 về danh mục các modun bồi dưỡng giáo viên cốt cán và cán bộ giáo dục phổ thông cốt cán để thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông. Đối với công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tiểu học gồm có 9 modun trong đó có modun QLTH2  ”Quản trị nhân sự trong trường tiểu học”
Nhiệm vụ của ngành giáo dục là đào tạo lực lượng lao động có phẩm chất tốt,có trình độ văn hóa, kỹ thuật, có tay nghề… phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóađất nước. Vì vậy nhà trường cần phải có đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, đạt chuẩnvề chất lượng để đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của sự phát triển kinh tế –xã hội. Vì vậy hiệu trưởng cần phải làm tốt nhiệm vụ quản trị nhân sự trong nhà trường cụ thể là :
1. Chức năng chủ yếu của Hiệu trưởng trong quản lý nhân sự
- Lập kế hoạch sử dụng và phát triển nguồn nhân lực.
- Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
- Quản lý duy trì và khuyến khích nguồn nhân lực.

2. Các trách nhiệm chủ yếu của Hiệu trưởng trong quản trị nhân sự
- Thiết kế và đưa ra các mục tiêu về nguồn nhân lực trong một kế hoạch tổng thể của nhà trường.
- Chỉ rõ sự đóng góp của công tác quản lý nhân sự đối với các mục tiêu của nhà trường.
- Thiết kế và phân tích công việc. Phân công lao động trong nhà trường.
- Đánh giá thực hiện công việc của cán bộ, giáo viên, nhân viên.
- Thiết kế, gợi ý và thực hiện các biện pháp, chính sách lao động để nâng cao
năng suất lao động, thoả mãn yêu cầu công việc đem lại hiệu quả cao.
- Giúp cho các cán bộ quản lý chức năng khác (khối trưởng, tổ trưởng, trưởng các bộ phận…) nhận thức được trách nhiệm của họ trong việc quản lý nhân sự ở chính bộ phận của mình.
- Cung cấp các công cụ và các phương tiện, trang thiết bị dạy học cần thiết tạo một môi trường làm việc thuận lợi phù hợp với sự phát triển của giáo viên và các lực lượng lao động khác.
- Đảm bảo rằng các thủ tục này cũng được sử dụng trong đánh giá kết quả công việc.
- Phối hợp với các tổ chức đoàn thể (Công Đoàn, thanh niên…) để khuyến khích tính sáng tạo của người lao động. Quan tâm đến các lợi ích cá nhân của người lao động, quan tâm đến công tác đào tạo và phát triển, công tác truyền đạt thông tin, phân phối lợi ích cho người lao động, và việc giải quyết các vấn đề tranh chấp của người lao động.
- Giúp cho người lao động hiểu rõ các chính sách quản lý và và nâng cao hiểu biết của người lao động đối với công tác quản lý.
- Giúp đỡ các cá nhân người lao động giải quyết các vấn đề tác động đến tinh thần và hiệu quả làm việc trong nhà trường.
- Nắm bắt kịp thời các qui định của Chính phủ trong việc bảo đảm lợi ích cho người lao động.
3. Các yêu cầu cần thiết của người cán bộ quản lý nhân sự
- Tính cách thật thà thẳng thắn, kiên trì và nhạy cảm.
- Có kỹ năng giao tiếp tốt (truyền đạt bằng lời và bằng văn bản tốt)
- Có khả năng phỏng vấn, thuyết phục động viên, khả năng ra chính sách và đào
tạo bồi dưỡng tốt
- Có khả năng sử dụng máy tính.
- Có hiểu biết sâu sắc về pháp luật và các qui định của Nhà nước, đặc biệt là
Luật lao động
- Có hiểu biết chung về các mức lương cơ bản và chương trình đảm bảo lợi ích của người lao động.
- Có khả năng đảm bảo bí mật các thông tin cần thiết
- Có kỹ năng giải quyết mâu thuẫn một cách hiệu quả.
- Có hiểu biết nhất định về tâm lý để có thể hiểu, chia sẻ, thông cảm với các
hành vi của người lao động trong các mối quan hệ xã hội và quan hệ với môi trường
xung quanh.
- Hiểu sâu sắc về văn hoá và phong cách quản lý của Việt Nam để có được
nhóm, tập thể làm việc hiệu quả…
- Có khả năng tổ chức khoa học lao động của bản thân để làm việc có hiệu quả.
4. Phân công và sử dụng nhân sự trong nhà trường
Hiệu trưởng phải biết phân công, sắp xếp, sử dụng đúng người vào đúngviệc là phát huy được tối đa khả năng, mặt mạnh, sở trường của mỗi người. Đó là việc phức tạp và khó nhất của người lãnh đạo, nó có quan hệ lớn đến sự hưng, suy, thành,bại của nhà trường và sự nghiệp của người lãnh đạo. Vì vậy, mỗi người lãnh đạo phải chủ động dồn tinh thần, sức lực vào việc quản lý và sử dụng cán bộ dưới quyền. Phân công và sử dụng tốt người lao động là điều kiện quan trọng để lãnh đạo có hiệu quả. Trong chức trách của người lãnh đạo có thể liệt kê rất nhiều nhưng điều quan trọng nhất là mục tiêu mà người lãnh đạo hướng tới là dùng người. Mục tiêu là tiền đề của việc dùng người, còn dùng người đảm bảo cho việc thực hiện mục tiêu đã định ra.
Trong bối cảnh toàn cầu hiện nay, giáo dục sẽ phải bắt nhịp với sự chuyển mình mạnh mẽ và yêu cầu những người đứng đầu phải có kiến thức, kĩ năng của một nhà quản lý. Do đó, vấn đề phát triển các năng lực tổ chức, đào tạo bồi dưỡng, tư vấn hỗ trợ và tham gia giám sát công tác quản trị trường phổ thông được đặt ra như một nhu cầu cấp thiết, góp phần quan trọng trong đổi mới công tác quản trị các cơ sở giáo dục theo tinh thần đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục của đất nước.
Trên đây là một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại trường tiểu học số 1 Mường Mươn góp phần vào việc đổi mới chương trình  giáo dục phổ thông
                                                                                                                    Người viết : Nguyễn Thị Liễu