Hiệu quả bồi dưỡng chính trị hè năm 2021 của trường TH số 1 Mường Mươn .

      Thực hiện công văn số 485/ PGDĐT ngày 05/8/2021 của Phòng Giáo dục và Đào Mường Chà về công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lí cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở..., năm học 2021-2022.

      Trường Tiểu học số 1 Mường Mươn chuẩn bị tốt  mọi điều kiện về cơ sở vật chất( phòng học, mạng Intenet, máy chiếu, màn chiếu..); Giao nhiệm vụ cho Ban công nghệ trường học chịu trách nhiệm kết nối thiết bị đảm bảo tốt nhất cho  công tác bồi dưỡng; Ban y tế trường học thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh( đo thân nhiệt, thực hiện tốt thông điệp 5K...)

        Qua 01 ngày học tập, bồi dưỡng, cán bộ giáo viên nhà trường đã hiểu rõ hơn những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...Đặc biệt, cán bộ giáo viên  được thấm nhuần sâu sắc hơn chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

 

      Để đánh giá kết quả học tập, bồi dưỡng, nhà trường tổ chức cho cán bộ, giáo viên viết bài thu hoạch, trình bày những nội dung cơ bản của chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Tự liên hệ bản thân về việc vận dụng chuyên đề trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

      Buổi học tập, bồi dưỡng chính trị hè 2021 của nhà trường đã thành công tốt đẹp, 100% cán bộ, giáo viên có kết quả bài thu hoạch xếp loại khá trở lên.

      Năm học 2021-2022 đã cận kề, nhất định cán bộ, giáo viên Trường tiểu học số 1 Mường Mươn sẽ tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tực lực, tự cường, đẩy mạnh và phát triển các phong trào thi đua, các hoạt động giáo dục, nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng học sinh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học mới.

                                                                                          Nguồn tin: Ban công nghệ trường TH số 1 Mường Mươn.

Bài viết liên quan